top of page
Teksttyper

Fokus på

teksttyper

Forfatteren af en faglig tekst har ikke haft til hensigt at formulere sig æstetisk smukt. En faglig tekst indeholder mange informationer på lidt plads, og der kan være mange svære ord, uden at de nødvendigvis er forklaret. Læseren skal kende teksttypen for at forstå, hvordan teksten er struktureret. 

Beretninger
Beskrivelser
Forklaringer
Instruktioner
Beretninger

Hvad vil teksten? 

 

Teksttyper er et begreb, der som alle andre sammensatte ord og begreber, skal læses forfra, men forstås bagfra. Det indikerer, at der findes forskellige typer af tekster.

 

Det kommer jo nok ikke som den store overraskelse for ret mange af os. Dansklærerne har formodentlig været vant til at skelne mellem fx skønlitteratur og faglitteratur.

 

Forskellige teksttyper kan optræde både inden for skønlitteratur og faglitteratur; dog vil skønlitterære tekster oftest holde sig inden for teksttyperne berettende og beskrivende tekster. Vi vil derfor koncentrere os om faglitteraturen og de teksttyper, I kan støde på inden for denne.

 

Teksttyper kan måske godt som udgangspunkt forveksles med genrer, men det er langt fra det samme. Teksttyperne adskiller sig fra hinanden, fordi teksterne hver for sig tjener et bestemt formål. I berettende (fortællende) tekster vil forfatteren måske gerne bare fortælle om noget, han har oplevet. I beskrivende tekster har forfatteren til hensigt at beskrive noget og så videre.

 

Vi ved fra forskning at viden om forskellige tekstgenrer og tekststrukturer letter forståelsen af en tekst. Som læsere er eleverne også nødt til at vide, at ikke alle tekster, de læser, skal læses med samme formål. Måske er det derfor så mange af os oplever, at en del af eleverne ikke forstår fagteksterne? Eleverne skal altid vide, hvorfor de læser en tekst – hvad formålet er.

 

En elev, der læser en berettende tekst om en konges liv og levned, vil som oftest have til formål efterfølgende at kunne gengive hovedtrækkene i den pågældende konges liv, i den rækkefølge begivenhederne finder sted – men det er langt fra sikkert, at eleven har forstået det, hvis ikke hun får det at vide. Til hver teksttype og dermed hvert læseformål hører læseforståelsesstrategier – eller nærmere bestemt notatteknikker, der kan hjælpe eleven til at fastholde det væsentlige i teksten. 

 

 

bottom of page