top of page

Forenklede Fælles Mål

Med fokus på arbejdet med læsning og skrivning

28 94 85 11

SAMFUNDSFAGLIGE METODER

Spørgeskemaundersøgelser

 

Interviews 

 

Tabeller, diagrammer og statistikker

 

Teksttyper og fagets genrer (på vej)

 

Fagets begreber i skrift og tale (på vej)

 

Informationssøgning

SYNES OM OS PÅ FACEBOOK

ER PÅ VEJ!

Er på vej...

LÆSNING OG SKRIVNING I SAMFUNDSFAG

1. MÅLSTRUKTUR

Som det første åbnes den samlede målstruktur for samfundsfag. Af denne fremgår det, at alle de områder, der har berøring med læsning og/eller skrivning i faget, er samlet under ét kompetence-område, nemlig samfundsfaglige metoder.

 

 

Der er et kompetencemål tilknyttet, som lyder således:

 

 • Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

 

Så kom vi så langt. Som det næste kigger vi nu nærmere på færdigheds- og vidensområderne. 

2. FÆRDIGHEDER OG VIDEN

Samfundsfaglige metoder er opdelt i fem færdigheds- og vidensområder. Hvis læsning og skrivning betragtes i et bredt perspektiv, har næsten alle disse områder med læsning og skrivning at gøre.

 

Færdigheds- og vidensområderne er:

 

 • Undersøgelsesmetoder

  • ​Eleven kan identificere, formulere og gen­nemføre enkle undersøgeler af samfundsmæs­sige problemstil­linger 

  • Eleven har viden om samfundsfaglige undersøgelses­metoder 

 • Formidling

  • ​Eleven kan for­midle resultater af en gennemført undersøgelse

  • Eleven har viden om brug af kul­turteknikker og digitale medier til formidling 

 • Sprog og skriftsprog

  • Eleven kan sprog­ligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster 

  • Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur 

 • Informationssøgning

  • ​Eleven kan finde relevante kilder

  • Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier 

 • Statistik

  • ​Eleven kan tolke enkel statistik

  • Eleven har viden om typer af sta­tistiske fremstil­linger 

3. LÆSEPLANEN

Næste skridt er at åbne læseplanen for samfundsfag. Her går vi direkte til afsnittet om samfundsfaglige metoder.

 

Undersøgelsesmetoder

Af læseplanen fremgår det, at eleverne skal kunne formulere et problem, som skal kunne undersøges. 

 

Eleverne skal selv kunne foretage enkle empiriske undersøgelser, bl.a. ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser og interview. Se under værktøjer samfunds-fag for en uddybende beskrivelse af arbejdet med spørgeskemaunder-søgelser og interviews.

 

Formidling

Eleverne skal lære at formidle resultater af gennemførte undersøgelser ved hjælp af kulturteknikker og digitale medier.

 

Det betyder, at eleverne skal lære at lave tabeller og diagrammer, som de kan præsentere via fx hjemmesider og præsentationsprogrammmer. Vi kobler denne del sammen med statistik-området. Se endvidere under værktøjer samfundsfag - tabeller, diagrammer og statistik.

 

Sprog og skriftsprog

Eleverne skal lære at anvende fagets begreber i skrift og tale, og de skal opnå en forståelse af fagets teksters formål og struktur.

 

Se under værktøjer samfundsfag - fagets begreber. Her sætter vi fokus på politiske taler, herunder argumentation, samt kampagneplanlægning m.v.

 

Teksttyperne i faget er gennemgået på www.undervis.dk (hovedsiden). Ud over teksttyperne skal eleverne også lære om særlige genrer. I læseplanen nævnes fx artikler, lovtekster, informationsmateriale fra partier og andre organisationer og en hel masse andet. 

 

Informationssøgning

Eleverne skal lære strategier for informationssøgning i både analoge og digitale medier, og de skal lære at forholde sig kildekritisk til de kilder, de finder.

 

Statistik

Eleverne skal kunne tolke enkle statistikker. Se mere under værktøjer samfundsfag - tabeller, diagrammer og statistik. 

 

bottom of page