top of page
Faglig læsning 9. klassetrin

Læsning på

9. klassetrin

Formålet med læsearbejdet på 9. Klassetrin er, at konsolidere læseudviklingen ved at eleverne læser meget og varierede tekster, vi skal skabe læsere med en aktiv læseindstilling – og  læsere bevarer og udvider deres læselyst, således at flere forskellige genrer læses.

Læsning på 9. klassetrin 

 

Herunder gennemgår vi indledningsvis, hvilke faste tiltag vi ønsker at gennemføre på læseområdet på 9. klassetrin, hvordan elevernes læsekompetence skal evalueres – og hvornår.

 

Med henblik på arbejdet med læsning i danskfaget har vi noteret de dele af Nye Fælles Mål, der har med læsning på 9. klassetrin at gøre, ned, og vi kommer med forslag til, hvordan disse mål kan søges indfriet.

Herefter følger en lignende gennemgang af arbejdet med læsning i fagene. På 9. klassetrin drejer det sig om matematik, biologi, geografi, fysik/kemi, kristendomskundskab og historie. For de to sidstnævnte fags vedkommende har vi selv formuleret mål for arbejdet med læsning, da vi ikke synes sådanne fremgår tydeligt af Nye Fælles Mål.

 

Der kan være mange andre gode måder at nå målene på, end dem vi har skitseret. Vi modtager meget gerne jeres ideer eller tanker herom!

Faste tiltag

På 9. klassetrin gennemføres følgende:

 

  • 20 minutters læsebånd hver morgen fra efterårsferien til sommerferien.

Læsning i dansk

Evaluering

På 9. klassetrin gennemføres følgende:

 

  • FSA læsning

  • FSA retskrivning

Læsning i matematik 

1. Læse faglige tekster samt forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk

2. Opstille, behandle, afkode, analysere og forholde sig kritisk til modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegning, diagrammer, ligninger, funktioner og formler

3. Opstille, afgrænse og løse rent faglige og anvendelsesorienterede problemer og vurdere løsningerne bl.a. med henblik på at generalisere resultater

4. Skelne mellem definitioner og sætninger

Please reload

1. Læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning

Eleverne skal trænes i forskellen på højtlæsning og oplæsning. I forbindelse med oplæsning af tekster kunne der arbejdes med at lade elever vælge centrale tekststykker/uddrag som de finder særligt vigtige for tolkningen af teksten. 

2. Beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle tekster

På 9. årgang forudsætter vi, at eleverne mestrer de forskellige læsemetoder og har et bredt udvalg af forståelsesstrategier, de kan trække på. Det er lærerens opgave at fastholde eleverne i at være opmærksomme på hvilke læsemetoder de anvender og hvornår. Læreren skal ligeledes fastholde og opmuntre eleverne til at bruge forståelsesstrategier, når de læser. 

3. Læse sprogligt udviklende tekster

4. Bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk

5. Anvende hensigtsmæssige læseteknikker

6. Fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form

7. Læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert

8. Læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet

9. Læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste

10. Fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur

11. Foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning

12. Læse norske og svenske tekster

Please reload

Geografi, biologi og fysik

1. Læse og forstå informationer i faglige tekster

Please reload

Historie, kristendom og samfundsfag

1. Eleverne skal kunne forstå den berettende teksttype og selvstændigt kunne problematisere indholdet fx ved hjælp af tekstproblemløsning

2. Eleverne skal kunne forholde sig kildekritisk til informerende tekster

3. Eleverne skal have en høj bevidsthed om deres udbytte af læsningen

4. Eleverne skal have kendskab til væsentlige ord og begreber inden for fagenes terminologi

5. Eleverne skal kunne fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af selvvalgt hensigtsmæssig notatteknik

Please reload

Læsning i fagene generelt

1)  Eleverne skal kunne skelne mellem berettende, beskrivende, forklarende, instruerende og diskuterende teksttyper

 

2)  Eleverne skal kunne anvende relevante notatteknikker i forhold til teksttyperne

bottom of page